Mechanical Engineering-Faculty

S.No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Name of the Faculty

D.SHILPA

T.V.S.R.K.PRASAD

T.RAJENDRAPRASAD

K.SAI KIRAN

SK.SHAMIMULLA

J.RAJESH

P.LAKSHMI NARAYANA

N.RAM PRASAD

T.MANJUNATH

Y.SAI BABU

V.ANIL KUMAR

V.SAROJINI

V.SATISH BABU

KARRI.ANIL

G.RAJESWARARAO

P.RAJASEKHAR

P.VINOD KUMAR

V.SUNIL KUMAR

K.HEMASUNDARAO

U.SRIKANTH

R.NAVEEN

U.SRINIVASARAO

G.SUDHAKAR

K.KAMALAKAR

SK.BAJI BABU

Dr.A.RUPESH KUMAR

N.SITARAMAIAH

Designation

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Asst.prof

Qualification

M.TECH

M.TECH

M.TECH

M.TECH

M.TECH

M.TECH

M.TECH

M.TECH

M.TECH

M.TECH

M.TECH

M.TECH

M.TECH

M.TECH

ME(Ph.D)

M.TECH

M.TECH

M.TECH

ME

M.TECH

M.TECH

M.TECH

M.TECH

M.TECH

M.TECH

Ph.D

M.TECH